Kollegium

Nachname Fächerkürzel Kontakt
A. Armbrust Ph, MA, Sk, kR, In E-Mail
P. Baier Ek, Bio E-Mail
C. Bernardi Ma, Mu E-Mail
J. Cantzler BK E-Mail
P. Christoph En, Sk E-Mail
S. Claus Ma, En E-Mail
M. Deuchler De, Ek E-Mail
A. Dölschner De, Fr E-Mail
N. Dold BK E-Mail
Dr. F. Gausmann Ge, Sp E-Mail
J. Geiger De, Mu E-Mail
K. Gelhausen Ma, Ch E-Mail
S. Geyer es E-Mail
J. Großgart (ehem. Nebel) En, Ek E-Mail
D. Hauß Mu E-Mail
C. Himmighöfer Bi, D E-Mail
A. Jaschinski De, es, La E-Mail
S. Kellner En, Ge E-Mail
C. Kerstjens BK E-Mail
K. Keppler Teles Ph E-Mail
Dr. A. Kotulla Fr, kR E-Mail
J. Kraus De, Ek E-Mail
K. Krejci Fr, Ge E-Mail
A. Krüger Sp E-Mail
T. Kuster Ma, Ph E-Mail
A. Lauck Ma E-Mail
E. Langhauser Bio, Ch E-Mail
C. Leidig En E-Mail
Dr. A. Löwenberg Bio, Ch E-Mail
U. Löwenberg Bio, D E-Mail
P. Lutz Bio, Ch E-Mail
T. Meixner De, Ek E-Mail
H. Merz En, kR E-Mail
M. Messer Bio, Sk E-Mail
A. Meuser De, Sk E-Mail
M. Müller Bio, Ph E-Mail
V. Müller Ma, Sp E-Mail
B. Niekum De, Fr E-Mail
B. Nötscher Mu E-Mail
C. Noll-Kiraly En, es, Fr E-Mail
D. Oberhettinger kR E-Mail
L. Piller En, De E-Mail
A. Prinz eR, Ge E-Mail
K. Ritter De, Sk E-Mail
K. Rohde De, En E-Mail
T. Sattel kR, La E-Mail
P. Schied De, Sk, eR E-Mail
J. Schilling Sp E-Mail
E. Schmitt kR, La E-Mail
F. Schymalla Sp E-Mail
P. Seckinger La, Ge E-Mail
F. Semmler Sk, Ge E-Mail
A. Warda Sp E-Mail
D.Weitzel De, Sk E-Mail
C. Werth Ma E-Mail
D. Wolf-Hauß Mu E-Mail

Verbindungslehrer_innen

Zur Wahl als Verbindungslehrkraft gratulieren wir: Herr Sattel (Oberstufe), Frau Claus (Orientierungsstufe) sowie Herr Müller (Mittelstufe)